Chemistry
Chemistry
: Dr.Sharat Kumar Mohanty
Dr. Subhendu Das
Dipak Kumar Sau
Dipika Sau
Nalin Kumar Senapati
: Dr.Sharat Kumar Mohanty


STUDENT COUNT:NA

LESSON PLAN:NA